1969 – അദ്ധ്യാപനമാധ്യമ മാറ്റപ്രശ്നം – സി. കെ. മൂസ്സത്

1969 ലെ ശാസ്ത്രഗതി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ മൂസ്സത് എഴുതിയ അദ്ധ്യാപനമാധ്യമ മാറ്റപ്രശ്നം എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. 1969 ഫെബ്രുവരി 22, 23 തിയതികളിൽ കൊല്ലം എസ്. എൻ കോളേജിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന ഭാഷാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും, ശാസ്ത്രസാഹിത്യപരിഷത്തിൻ്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന മാതൃകാ ക്ലാസ്സുകളിൽ അധ്യയന മാധ്യമം എന്ന ചർച്ചായോഗത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പകർപ്പാണ് ലേഖനവിഷയം.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1969 - അധ്യാപന മാധ്യമമാറ്റപ്രശ്നം - സി. കെ. മൂസ്സത്

1969 – അദ്ധ്യാപനമാധ്യമ മാറ്റപ്രശ്നം – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: അദ്ധ്യാപനമാധ്യമ മാറ്റപ്രശ്നം
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1969
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *