1957 – കുമാരാസ്വാദനം – ആൻ്റണി കൂഞ്ഞക്കാരൻ

ജയഭാരതം തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരങ്ങളിൽ ആൻ്റണി കൂഞ്ഞക്കാരൻ എഴുതിയ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ കൃതികളുടെ നിരൂപണ സമാഹാരമായ കുമാരാസ്വാദനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

ബാംഗ്ലൂർ ധർമ്മാരാം കോളേജ് ലൈബ്രറിയിലെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള സ്കാൻ ആണിത്.

1957 - കുമാരാസ്വാദനം - ആൻ്റണി കൂഞ്ഞക്കാരൻ
1957 – കുമാരാസ്വാദനം – ആൻ്റണി കൂഞ്ഞക്കാരൻ

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: കുമാരാസ്വാദനം
  • രചന: ആൻ്റണി കൂഞ്ഞക്കാരൻ 
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1957
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 86
  • അച്ചടി: St. Mary’s Orphanage Press, Trichur
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *