1889 – ശൗണ്ഡികൊൽപത്തി കിളിപ്പാട്ട്

1889 ൽ ആനറവെട്ടത്ത് പാട്ടുവിളാകത്ത് കൊച്ചൻ വൈദ്യൻ രചിച്ച ശൗണ്ഡികൊൽപത്തി കിളിപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

മാൽസ്യപുരാണത്തിൽ ശൗനകനെന്ന മാമുനി വൃഷപർവ്വൻ എന്ന രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്ന ശൗണ്ഡികന്മാരുടെ കുലോല്പത്തിയെ കുറിച്ചും ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ കൃതിയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്

1889 - ശൗണ്ഡികൊൽപത്തി കിളിപ്പാട്ട്
1889 – ശൗണ്ഡികൊൽപത്തി കിളിപ്പാട്ട്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ശൗണ്ഡികൊൽപത്തി കിളിപ്പാട്ട്
  • രചന: ആനറവെട്ടത്ത് പാട്ടുവിളാകത്ത് കൊച്ചൻ വൈദ്യൻ
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1889
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 16
  • അച്ചടി: Keralavilasam Achukoodam, Trivandrum
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *