1886 – ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം – മണിപ്രവാളം

1886 ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ മലയാള പണ്ഡിതനായ എൻ. രാമകുറുപ്പ് വ്യാഖ്യാനത്തോടുകൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം – മണിപ്രവാളം എന്ന കൃതിയുടെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

രവിശങ്കർ നായരുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത്.

1886 - ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം - മണിപ്രവാളം
1886 – ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം – മണിപ്രവാളം

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിതം – മണിപ്രവാളം
  • പ്രസാധകൻ : N.Ramakurup
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1886
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 32
  • അച്ചടി: St. Joseph’s Press, Trivandrum
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *