1985 – ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’ – സി. കെ. മൂസ്സത്

1985 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലെ പുണ്യഭൂമി ആനുകാലികത്തിൽ സി. കെ. മൂസ്സത് എഴുതിയ ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’ എന്ന ലേഖനത്തിൻ്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1937ൽ ഭാഷാപോഷിണിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി സി ബാലകൃഷ്ണപണിക്കരുടെ വർഷാചന്ദ്രൻ എന്ന കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനമാണ് ലേഖനവിഷയം. കവിക്ക് പതിനെട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എഴുതിയ കവിത എന്ന നിലയിലും സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യ കവിതയെന്ന നിലയിലും ഉള്ള പ്രാധാന്യത്തെ ലേഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്ര അദ്ധ്യാപകനും കേരളഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രഥമ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന പ്രൊഫസർ സി.കെ. മൂസ്സതിൻ്റെ രചനകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പങ്കു വെക്കുന്നത്.

1985 - 'വർഷാചന്ദ്രൻ' - സി. കെ. മൂസ്സത്
1985 – ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’ – സി. കെ. മൂസ്സത്

മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും

താഴെ പുസ്തകത്തിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖയിലേക്കുള്ള കണ്ണിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. (സ്കാൻ ഓൺലൈനായി വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പോലെ ആദ്യം കാണുന്ന ഇമേജിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡും ചെയ്യാം.)

  • പേര്: ‘വർഷാചന്ദ്രൻ’
  • രചന:  സി.കെ. മൂസ്സത്
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1985
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 3
  • സ്കാൻ ലഭ്യമായ ഇടം: കണ്ണി

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *