1982 - രാമായണത്തിലെ ആദർശ ചിത്രീകരണം - സി കെ മൂസ്സത്