സാഹിത്യ സേവനവും മറുനാടൻ മലയാളികളും - സി കെ മൂസ്സത്