2016 - ഇസ്താക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണം - സ്കറിയ സക്കറിയ