1989 - മഹാകവി വള്ളത്തോൾ - ജീവചരിത്രം - രണ്ടാം ഭാഗം - സി. കെ. മൂസ്സത്