1975 - മൂന്നു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ - സി.കെ. മൂസ്സത്