എസ്.എസ്.എൽ.സി വിജയത്തിൻ്റെ കഥയിലെ കഥയില്ലായ്മ - സി. കെ. മൂസ്സത്