1973 - കേരളവർമ്മയുടെ ഗണപതി സ്തുതി - സി. കെ. മൂസ്സത്