1990 - കവികുലഗുരു - പി - വി - കൃഷ്ണവാരിയർ - സി. കെ. മൂസ്സത്