1988 - സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ സിംഹനാദം - സി. കെ. മൂസ്സത്