1988 - സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ രണ്ട് ദേശീയ ഗാനമഞ്ജരികൾ - സി.കെ. മൂസ്സത്