1988 - ഭൃംഗസന്ദേശം - തളിപ്പറമ്പ് രാമനെഴുത്തച്ഛൻ - സി.കെ. മൂസ്സത്