1986 - ദശവാർഷികത്തിന് കോട്ടയത്തെത്തുമ്പോൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്