1985 - വിമോചന ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി കേരളത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ