1985 - കുട്ടമത്തു കുന്നിയൂര് കുഞ്ഞുകൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് - സി. കെ. മൂസ്സത്