1982- സ്യാനന്ദൂരപുരത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം - സി.കെ.മൂസ്സത്