1982 - രാമകഥാസ്വാധീനം നാലാപ്പാടനിൽ - സി.കെ. മൂസ്സത്