1982 - അവിസ്മരണീയനായ എം. രാമവർമ്മ തമ്പാൻ - സി. കെ. മൂസ്സത്