1982 - അൽഭുതകവി വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ - സി.കെ. മൂസ്സത്