1979 - ആധുനിക നാഗരികതയിലെ പരിസര മലിനീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്