1978 - വള്ളത്തോളിൻ്റെ ബാല്യകാല കൃതികൾ - സി. കെ. മൂസ്സത്