1977 - വെള്ളത്തുള്ളി: വസ്തുവും വീക്ഷണവും - സി. കെ. മൂസ്സത്