1975 - സി. എസ്സിൻ്റെ സാഹിത്യ സേവനം - സി. കെ. മൂസ്സത്