1974 - ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ; തെറ്റും തിരുത്തും - സി. കെ. മൂസ്സത്