1974 - നഷ്ടജാതക ദീപിക - അപ്പാട് വീട്ടിൽ രാമനെഴുത്തച്ഛൻ - സി.കെ. മൂസ്സത്