1973 - മഹകവി കുമാരനാശാനും പാലക്കാട് നഗരവും - സി. കെ. മൂസ്സത്