1971- ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ളീഷ് - മലയാളം നിഘണ്ടു - സി. കെ. മൂസ്സത്