1967 - ഒക്ടോബർ - സാന്ത്വന പ്രകാശം പുസ്തകം 17 ലക്കം 04