1964 - അന്തരിച്ച ശ്രീ. സി. ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ് - സി.കെ. മൂസ്സത്