1956 - അവർ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു - അംശി പി.ശ്രീധരൻ നായർ