ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 5 - ലക്കം 12 - 1953 - ഡിസംബർ