ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 5 - ലക്കം 10 - 1953- ഒക്ടോബർ