ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 5 - ലക്കം 9 - 1953- സെപ്റ്റംബർ