ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 5 - ലക്കം 8 - 1953- ഓഗസ്റ്റ്