ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 5 - ലക്കം 2 - 1953- ഫെബ്രുവരി