1952 - നമ്മുടെ കാലങ്ങളിലെ അടിമത്തം - ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയി