ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 4 - ലക്കം 10 - 1952 - ഒക്ടോബർ