ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 4 - ലക്കം 8 & 9 - 1952 - ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ