ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 4 - ലക്കം 6 & 7 - 1952 - ജൂൺ, ജൂലൈ