ഗ്രന്ഥാലോകം - പുസ്തകം 4 - ലക്കം 2 - 1952 - ഫെബ്രുവരി