1949 - അഭിനവ ഹൈസ്കൂൾ ഭൂമിശാസ്ത്രം - Part 2 for Form V