1941 - വിജ്ഞാന വീഥിക - ഏഴാം പാഠപുസ്തകം - വള്ളത്തോൾ