1935 - മേയ് - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 07 ലക്കം11