1932 - മാർച്ച് - വേദപ്രചാരമദ്ധ്യസ്ഥൻ - പുസ്തകം 04 ലക്കം 09