1921 ഒറ്റശ്ലോകം (പ്രഥമഭാഗം) ക്രോഡീകരണവും വ്യാഖ്യാനവും