മൂലശേഖരം (Original collection)

Title

മൂലശേഖരം (Original collection)

Notes

ml കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയ രേഖകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകളുള്ള ഓൺലൈൻ ശേഖരം. ഇൻഡിക് ആർക്കൈവ് ആർക്കൈവ് ഫൌണ്ടേഷൻ രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുൻപ് 2009-2021 കാലഘട്ടത്തിൽ ഷിജു അലക്സ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത രേഖകൾ.
en Collection of Kerala related digital scans of public domain and free licensed documents digitized by Shiju Alex during 2009-2021 before the formation of the Indic Digital Archive Foundation.

Date published

2009-2021

Language

License

Format

PDF

Items

Advanced search